Zoek & boek
Agriturismo in het groene hart van Italië
Check prijzen en beschikbaarheid
Check prijzen en beschikbaarheid

Algemene voorwaarden

 Reserverings- en Algemene Voorwaarden Casale il Sogno | Agriturismo & 't boshuisje

 

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1.1  Eigenaren: Jeroen en Willianne van Dongen-Vissers, eigenaren van Casale il Sogno gevestigd op Loc. Casalecchi 25, 06026 Pietralunga in Perugia (PG), Italië. & 't boshuisje Maastrichtsebaan 1-T281 in Alphen-Chaam, Nederland

1.2  Met het aangaan van een reserveringsovereenkomst middels (aan)betaling van de factuur

van 1 van bovenstaande bedrijven, worden deze Reserverings- en Algemene Voorwaarden van kracht en geaccepteerd.

 

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud reserveringsovereenkomst

2.1 De gast zal de voor het sluiten van de overeenkomst en uitvoering daarvan de benodigde

      gegevens verstrekken aan eigenaar.

2.2 De gehuurde accommodatie of kampeerplaats is uitsluitend bestemd voor de gast(en) die

      bij aankomst zijn/worden geregistreerd.

2.3 De reserveringsovereenkomst is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.

2.4 De gast gaat automatisch akkoord met “de algemene voorwaarden” na de eerste    

      aanbetaling.

 

Artikel 3 Aankomsttijd en vertrektijd

3.1 De gehuurde accommodatie of kampeerplaats kan op de eerste dag van de gereserveerde  

      periode vanaf 16:00 uur worden betrokken en dient uiterlijk om 10:00 uur op de laatste

      dag verlaten te zijn.

3.2 Bij overschrijding van deze aankomst- en vertrektijden, kan een extra dag in rekening  

      worden gebracht.

 

Artikel 4 Betaling

4.1 Wij vragen u nadat u een reserveringsbevestiging van ons heeft

      ontvangen, om binnen 7 dagen een aanbetaling te doen van 50% van de overeengekomen  

      totale huursom. De reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.

      Indien de aanbetaling niet tijdig is voldaan, komt de reservering te vervallen.

4.2 Het resterende bedrag ontvangen wij graag uiterlijk 6 weken voor uw aankomst bij

      Casale il Sogno of 't boshuisje.

4.3 Wanneer u binnen 6 weken voor aankomst reserveert, dan verzoeken wij u om direct

      100% van de totale huursom te betalen om de reservering definitief te maken.

4.4 Na ontvangst van de aanbetaling (1e betaling) en na de 2e betaling ontvangt u een

      ontvangstbevestiging.

4.5 De betaling van bijkomende kosten zoals eventueel brood en gezamenlijke avonden

      dienen contant te worden afgerekend aan de vooravond van vertrek.

 

Artikel 5 Informatie

5.1 De huurder(s) dienen bij aankomst en gedurende de huur in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een toeristenkaart.

 

Artikel 6 Annulering door gast

6.1 Annulering dient per e-mail doorgegeven te worden aan de eigenaar.

6.2 Na ontvangst van deze schriftelijke annulering stuurt de eigenaar via e-mail een

      bevestiging van de annulering.

6.3 Bij annulering door gasten vindt er geen restitutie plaats.

6.4 Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij de gast   

      daarvoor per email toestemming verkrijgt van de eigenaar.

6.5 Een annuleringsverzekering tegen risico’s van ziekte, ongeval of andere omstandigheden,

      dient door gast(en) zelf te worden afgesloten.

 

Artikel 7 Annulering door de eigenaar.

7.1 Indien door omstandigheden de eigenaar gedwongen is tot de annulering van het  

      gehuurde, zal de eigenaar de gast hiervan direct op de hoogte brengen en, indien

      mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.

7.2 Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het

      alternatief door de gast, zal de eigenaar onmiddellijk het gehele door gast reeds

      betaalde bedrag terugstorten.

7.3 Gast heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

7.4 Campingeigenaar behoudt zich het recht tot annuleren vanaf zijn zijde indien er sprake is

      van overmacht en natuurrampen, zonder vergoeding van schade en de reeds gedane

      betalingen zullen niet gerestitueerd worden.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de gast(en)

8.1 Gasten dienen instructies en aanwijzingen van de eigenaren op te volgen.

8.2 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de verhuurder     

      dienen door de gasten zo spoedig mogelijk te worden gemeld en vergoed aan de  

      eigenaar.

8.3 De eigenaar kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij

      ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Casale il Sogno  of 't boshuisje

      ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder

      restitutie van de huursom.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht

9.1 De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van

      waardevolle voorwerpen die in de accommodatie of op de campingplaats zijn

      achtergelaten, en evenmin voor schade aan auto’s die geparkeerd zijn op het

      terrein van Casale il Sogno of recreatiepark 't zand.

9.2 De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in de

      accommodatie, op de kampeerplaats en op het gehele terrein, inclusief het zwembad.

9.3 De eigenaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor

      aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

9.4 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van

      natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen.

9.5 Gebruik van de faciliteiten op het eigen terrein van de accomodatie is voor eigen

      risico van de huurder.

9.6 Indien de eigenaar jegens gast aansprakelijk is voor derving van huurgenot, bedraagt

      de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom. In geval van overmacht kan er geen

      aanspraak gemaakt worden op restitutie.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig

         mogelijk te worden gemeld bij eigenaar opdat deze een passende oplossing kan

         treffen.

10.2 Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan

        de kwaliteit van de huur, moet deze onverwijld worden gemeld bij de eigenaar.

10.3 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid wordt opgelost en aanleiding

        geeft tot een klacht, dient huurder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd

        te melden bij de eigenaar.

10.4 De eigenaar zal gast, bij toewijzing van de klacht door hem te beoordelen,

        eventueel een tegemoetkoming doen, die kan bestaan uit een korting op de huursom.